ข้อบัญญัติ
 แผนจัดหาพัสดุ
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 ประมวลจริยธรรม
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 การบริการสาธารณะ
 
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
08 โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างการบริหาร
09 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร
10 อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่ อบต.
11 ข้อมูลการติดต่อ ติดต่อ อบต.
12 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด

- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
13 Q&A กระดานสนทนา
14 Facebook เพจ อบต.สำโรง
15 Line Line อบต.สำโรง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
แผนดำเนินงาน
16 แผนดำเนินงานประจำปี แผนดำเนินงานประจำปี
17 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
18 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
19 มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
20 คู่มือการให้บริการ คู่มือการให้บริการ
21 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สถิติการให้บริการ
22 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
23 E-Service การขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค - บริโภค
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
24 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
25 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
26 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
27 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
28 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศผลผู้ชนะ
29 สรุปผลการจัดจ้างซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สรุปผลการจัดจ้างซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
30 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
31 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - แผนพัฒนาบุคลากรของ อบต.

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล ประจำปีงบประมาณ 2564-2566

32 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนอัตรกำลัง 3 ปี
33 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๖๑

- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อนเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหาราวนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

- มารฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

34 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
35 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

36 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
37 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2564- สรุปรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
38 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
39 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม- การประชาคมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
40 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
41 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2564- การจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
42 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
43 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- คู่มือการควบคุมงานและตรวจรับงานก่อสร้าง อบต.สำโรง

- คู่มือการปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
44 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
45 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

46 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
47 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
48 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
49 การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานการเจ้าหน้าที่
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology