รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
คู่มือการปฏิบัติงาน(สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน)
หัวข้อดาวน์โหลด
 - คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
 - คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
 - คู่มือการปฏิบัติงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
 - คำสั่งกำหนดงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 - คู่มือการร้องเรียน/ร้องทุกข์
 - คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 - คู่มือการปฏิบัติงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ ประจำปี 2566
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology