รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
หัวข้อดาวน์โหลด
 - การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 - การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 - การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 - การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 - การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงประจำปีงบประมาณ 2565
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology