รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

 
กองคลัง
 
นางรพีพรรณ สุวัฒนะพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาวกัณฐรัตน์ ศรีพลกรัง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
 
นางสาววิมลรัตน์ พลจังหรีด
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 
นางสาวนพรดา ฉิมสำโรง
คนงานทั่วไป
 
นางสาวภาวิดา ภากิ่ง
คนงานทั่วไป
 
นางสาวจิตฤดี อุ่นจางวาง
พนักงานจ้างเหมา
 
นาย สิริพงค์ อะโน
พนักงานจ้างเหมา
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology