ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง


       ตำบลสำโรง  จัดตั้งเป็นสภาตำบลสำโรง  เมื่อปี พ.ศ.2538  และมีประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  16  ธันวาคม  2539  จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลในปี  2540  และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไป  เล่ม 113  ตอนพิเศษ  52 ง.  ลงวันที่  25  ธันวาคม  2539  แล้วทำให้สภาตำบลสำโรงได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  ตั้งแต่วันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  จนถึงปัจจุบัน

และอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอปักธงชัยประมาณ  13  กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  29,375  ไร่  ประมาณ  42  ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 2.01  ของพื้นที่อำเภอปักธงชัย)

มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ  ดังนี้
                           
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ    ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้  ติดต่อกับ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ    ตำบลดอน  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  ตำบลสะแกราช  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
     


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่ 156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ / โทรสาร 044 - 009860-1 E-mail : saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th

พื้นที่รับผิดชอบและประชากร
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลมีพื้นที่ความรับผิดชอบทั้งตำบลสำโรง  รวมจำนวน  10  หมู่บ้าน

ข้อมูลการปกครอง

หมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร
ชาย

จำนวนประชากร
หญิง

รวมจำนวนประชากร

หมู่ที่  1  บ้านโพนทราย

137

241

236

477

หมู่ที่  2  บ้านขุนละคร

112

213

211

424

หมู่ที่  3  บ้านหนองประดู่

107

156

155

311

หมู่ที่  4  บ้านมะค่า

103

163

159

322

หมู่ที่  5  บ้านหนองตะแบก

197

308

323

631

หมู่ที่  6  บ้านสำโรง

76

125

123

248

หมู่ที่  7  บ้านโคกขุนละคร

116

224

201

425

หมู่ที่  8  บ้านตูม

83

145

165

310

หมู่ที่  9  บ้านโกรกละลาย

41

90

155

156

หมู่ที่  10 บ้านโพนทรายใต้

61

100

119

219

รวม

1,033

1,765

1,757

3,522


                              (ข้อมูล  ณ เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2563)
 
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1  E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology