รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

 
 
 
นายประเทือง ภักเกษม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เบอร์ติดต่อ 089-7168303
 
นายชูชาติ ชุ่มเกษม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เบอร์ติดต่อ 087-2392616
 
นายประเสริฐ เอี่ยมสำโรง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เบอร์ติดต่อ 086-2592866
 
นายบรรทม แก้วสำโรง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เบอร์ติดต่อ 093-5097318


 
 
นางรพีพรรณ สุวัฒนะพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เบอร์ติดต่อ 062-1466891
 
นางสาวเอมอร สุริยวงศ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เบอร์ติดต่อ 089-7165926
 
นางรพีพรรณ สุวัฒนะพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ 062-1466891
 
นางสาวเอมอร สุริยวงศ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
เบอร์ติดต่อ 089-7165926
 
นายอุรุพงศ์ พระเดชกิ่ง
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ติดต่อ 062-6261553
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology