รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

 
ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
นางสาวเอมอร สุริยวงศ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
นางศศิธร จอสูงเนิน
ครู (คศ.1)
 
นางสาวิตรี ภักเกษม
ครู (คศ.1)
 
นางสาวสุภาพิชญ์ จันทร์อินทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
นางสาวนกยูง ดิษกิ่ง
คนงานทั่วไป
 
นางสาวสมใจ ขุนปัก
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวลักษณ์ชนก ชุ่มผักแว่น
พนักงานจ้างเหมา
 
นางสาวพนิดา มานัส
พนักงานจ้างเหมา
 
นางสาวยุภา ชุ่มเกษม
พนักงานจ้างเหมา
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology