รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

 
 
นางรพีพรรณ สุวัฒนะพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 
นายทศพล ห่ามกระโทก
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางสาวเอมอร สุริยวงศ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 
นางดุจดาว ขาวจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
นางสาวเมธาพร จีนากูล
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวลัดดาวัลย์ เพ็ชร์สำโรง
คนงานทั่วไป
 
นางสาวม๋วย ประเสริฐสระน้อย
คนงานทั่วไป
 
นายสำราญ ขวดสำโรง
คนงานทั่วไป
 
นางสาววันวิสา ผายฉิมพลี
พนักงานจ้างเหมา
 
นายขำ หวาดจังหรีด
พนักงานจ้างเหมา
 
นายประเสริฐ แสงผักแว่น
พนักงานจ้างเหมา
 
นางประไพ เพ็งแสง
พนักงานจ้างเหมา
 
นายโสรัตน์​ เวชสระน้อย​
พนักงานจ้างเหมา
 
นายโชคชัย​ ​ เทียนสำโรง
พนักงานจ้างเหมา
 
นายยุทธนา จอสูงเนิน
พนักงานขับรถ
 
นายพนาไพร พุ่มพวง
พนักงานจ้างเหมา
 
นางสุวิน เพราะผักแว่น
พนักงานจ้างเหมา
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology