รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

 
 
 
นายรวม แสงผักแว่น
ประธานสภา อบต.
 
นายโชคอำนวย บุษบาสระน้อย
รองประธานสภา อบต.
 
นางรพีพรรณ สุวัฒนะพันธ์
เลขานุการสภา อบต.

 
นางชนิตา ชุ่มเกษม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
 
นายธีรพงษ์ คำวิเชียร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
 
นางสายชล น้อยพริ้ง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
 
นายกิตติศักดิ์ ชิมสำโรง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
 
นายวิโรจน์ ขอบสำโรง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
 
นายพรชัย เทียนสำโรง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
 
นายอำนวย เภากลาง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
 
นายเสน่ห์ ยันสำโรง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology