รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
หัวข้อดาวน์โหลด
 - 2.หนังสือสั่งการ ที่ นร.
 - ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
 - ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 (ฉบับปรังปรุงครั้งที่ 2)
 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 ) พ.ศ. 2559
 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563
 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566
 - รายงานสรุปผลการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2564
 - คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติราชการแทน 4 มิย.2562
 - กำหนดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562
 - แผนการดำเนินงานประจำปี 2566
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology