รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
งานการเจ้าหน้าที่
หัวข้อดาวน์โหลด
 - คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต.
 - คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชกานแทนปลัด อบต.
 - แต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติราชการแทน
 - คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติราชการแทน 4 มิย.2562
 - แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการกรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น
 - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2563
 - แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท.ประจำปี2564 ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน2564
 - ประกาศ ก.อบต.นม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
 - ประกาศ กำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
 - ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564
 - คำสั่งกำหนดงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 - คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ
 - คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ
 - แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ
 - ประกาศ อบต.สำโรง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี2565
 - ประกาศแนวทางปฏิบัติงานตามประกาศประมวลจริยธรรม ประจำปี 2565
 - คำสั่งกำหนดงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ราชการของ อบต.สำโรง ลงวันที่ 21 เมษายน 2565
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology