ข้อบัญญัติ
 แผนจัดหาพัสดุ
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 ประมวลจริยธรรม
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 การบริการสาธารณะ
 
งานกิจการสภา
หัวข้อดาวน์โหลด
 - กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
 - กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
 - กำหนดวันประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
 - กำหนดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
 - กำหนดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
 - กำหนดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
 - คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือกิจการสภา
 - การแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 - รายงานการประชุมสภาครั้งแรก วันที่ 12 มกราคม 2565
 - กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2564
 - กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
 - กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
 - กำหนดวันประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
 - กำหนดวันประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
 - กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 - ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยสามัญสมัยแรก
 - ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ครั้งแรก ประจำปี 2565
 - ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2565
 - ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2565
 - ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2565
 - ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2565
 - ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2565
 - ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2565
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology