รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
รายงานทางการเงิน
หัวข้อดาวน์โหลด
 - งบการเดือน ตุลาคม 2558
 - งบการเงินเดือน พฤศจิกายน 2558
 - งบการเงินเดือน ธันวาคม 2559
 - งบการเงินเดือน มกราคม 2559
 - งบการเงนเดือน กุมภาพันธ์ 2559
 - งบการเงินเดือน กุมภาพันธ์ 2559
 - งบการเงินเดือน มีนาคม 2559
 - งบการเงินเดือน เมษายน 2559
 - งบการเงินเดือน พฤษภาคม 2559
 - งบการเงินเดือน มิถุนายน 2559
 - งบการเงินเดือน กรกฏาคม 2559
 - งบการเงินเดือน สิงหาคม 2559
 - งบการเงินเดือน กันยายน 2559
 - งบการเงินเดือน กันยายน 2559
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology