ข้อบัญญัติ
 แผนจัดหาพัสดุ
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 ประมวลจริยธรรม
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 การบริการสาธารณะ
 
งบรายรับ - รายจ่าย
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายรับ-รายจ่าย ปี 2559
 - รายรับ-รายจ่าย ปี 2564
 -  ประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
 - ประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
 - รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2565
 - รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2565
 -  รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปี งบประมาณ 2565
 - รายงานรับจ่ายตามระเบียบวิธีการงบประมาณ2566
 - รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology