รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
รายงานผลการลดใช้พลังงาน
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานผลการลดใช้พลังงานไฟฟ้าประจำปี 2564
 - รายงานผลการลดใช้พลังงานไฟฟ้าประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (ก.ย. 64 - ก.พ. 65
 - รายงานผลการลดใช้พลังงานไฟฟ้าประจำปี 2565 รอบ 3 เดือน (มี.ค. - พ.ค. 2565)
 - รายงานผลการลดใช้พลังงานไฟฟ้าประจำปี 2565 รอบ 3 เดือน (มิ.ย. - ส.ค. 2565)
 - รายงานผลการลดใช้พลังงานไฟฟ้า ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน แรก (ต.ค.- มี.ค 66).
 - รายงานผลการใช้พลังงาน ปี 2566 รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน-กันยายน 2566)
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology