ข้อบัญญัติ
 แผนจัดหาพัสดุ
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 ประมวลจริยธรรม
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 การบริการสาธารณะ
 
กองช่าง
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนทรายใต้ - พื้นที่เกษตรกรรม
 -  ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตะแบก - หนองตะโก
 - ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านมะค่า - บ้านโพนทราย
 -  ประกาศผู้ชนะก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกขุนละคร ม.7 - บ้านโกรกหว้า ต.ดอน
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology