ข้อบัญญัติ
 แผนจัดหาพัสดุ
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 ประมวลจริยธรรม
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 การบริการสาธารณะ
 
ประจำปี 2565
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565(วันที่ 7 เมษายน 2565)
 - รายงานการประชุมสภา สมัยามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565(วันที่ 25 มกราคม 2565)
 - รายงานการประชุมสภา สมัยามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565(วันที่ 17 มกราคม 2565)
 - รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก (วันที่ 12 มกราคม 2565)
 - รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2/2565 (วันที่ 7 เมษายน 2565)
 - รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 21 เมษายน 2565
 - รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 18 กรกฎาคม 2565
 - .รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
 - .รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 8 สิงหาคม 2565
 - รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2วันที่ 19 สิงหาคม 2565
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology