รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
หัวข้อดาวน์โหลด
 - การประชาคมแผนพัฒนาอบต. ปี 2562
 - การประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570
 - การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
 - ประชุมรับฟังความคิดเห็นการลักลอบทิ้งขยะในที่สาธารณะในพื้นที่ตำบลสำโรง
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology