ระเบียบและกฏหมาย
1 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537.pdf
2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542.pdf
3 พระราชบัญญัติกำหนดแผนการกระจากอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549.pdf
4 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562.pdf
5 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560.pdf
6 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562.PDF
7 พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535.pdf
8 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550.pdf
9 พระราชบัญญัติส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535.pdf
10 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558.pdf
11 พระราชบัญญัติการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546.pdf
12 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564.PDF
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการพระราชบัญญัติภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562.pdf
14 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559.pdf
15 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 3 พ.ศ.2561.pdf
16 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560.pdf
17 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2555-หมุน.pdf
18 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย 2556.pdf
19 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การบริหารกิจการประปา 2557.pdf
20 ข้อบัญญัติตำบล เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย 2560.pdf
21 ข้อบัญญัติตำบล เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ ฉ.2 2561-หมุน.pdf
22 ข้อบัญญัติตำบล เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563.pdf
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1  E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology