รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 E-servive
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การประเมิน ITA
 
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
08 โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างการบริหาร
09 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร
10 อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่ อบต.
11 ข้อมูลการติดต่อ ติดต่อ อบต.
12 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด

- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
13 Q&A กระดานสนทนา
14 Facebook เพจ อบต.สำโรง
15 Line Line อบต.สำโรง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
แผนดำเนินงาน
16 แผนดำเนินงานประจำปี - แผนดำเนินงานประจำปี 2563

- แผนดำเนินงานประจำปี 2564

17 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

18 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2562

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2563

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
19 มาตรฐานการปฏิบัติงาน - มาตรฐานการปฏิบัติงาน

20 คู่มือการปฏิบัติงาน - คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

- คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
21 คู่มือการให้บริการ - คู่มือประชาชน

22 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ - สถิติการให้บริการ

23 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ2563

24 E-Service - E-Service การลงทะเบียนเพื่อให้บริการสำนักปลัด

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
25 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2563

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2564

26 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

27 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
28 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ - แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.สำโรง

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนแปลงโครงการโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบตใสำโรง

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกขยะแบบอักท้าย

29 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5

- ประกาศราคาจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5

- ประกาศราคาจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกรกละลาย หมู่ที่ 9

- ประกาศราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. สำโรง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกรกละลาย หมู่ที่ 9

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตะแบก หมู่ที่ 5

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนนหินคลุก บ้านโพนทราย หมู่ที่ 1

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนนหินคลุก บ้านโกรกละลาย หมู่ที่ 9-หมู่ที่ 3

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนนหินคลุกบ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 3-ถนน รพช.

- ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนทรายใต้ - พื้นที่เกษตรกรรม

- ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตะแบก - หนองตะโก

- ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านมะค่า - บ้านโพนทราย

- ประกาศผู้ชนะก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกขุนละคร ม.7 - บ้านโกรกหว้า ต.ดอน

30 สรุปผลการจัดจ้างซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2562

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2562

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2563

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2563

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2563

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2563

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2563

31 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี - สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562

- สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
32 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - แผนพัฒนาบุคลากรของ อบต.

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล ประจำปีงบประมาณ 2564-2566

33 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - แผนอัตรกำลัง 3 ปี

34 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๖๑

- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อนเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหาราวนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

- มารฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

35 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
36 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

37 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
38 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี - สรุปรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
39 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
40 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม - การประชาคมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
41 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

42 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร - การจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
43 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

44 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- คู่มือการควบคุมงานและตรวจรับงานก่อสร้าง อบต.สำโรง

- คู่มือการปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
45 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต
46 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

47 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน - ผลการดำเนินงานการทุจริต 2563 รอบ 6 เดือน

48 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี - รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
49 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซด์

- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต

- มาตรการป้องกันรับสินบน

- ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

- มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

50 การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- รายงานผลการดำเนินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: admin@tambolsamrong.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology