รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 บริการประชาชน
 
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
08 Q & A แจ้งร้องเรียนการทุจริต
09 Social Network Social Network Facebok
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
แผนดำเนินงาน
10 แผนดำเนินงานประจำปี - แผนดำเนินงานประจำปี 2563

11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน - มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ
14 คู่มือหรือมาฐานการให้บริการ - คู่มือประชาชน

15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ - สถิติการให้บริการ

16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17 E-Service - E-Service การลงทะเบียนเพื่อให้บริการสำนักปลัด

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ - แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.สำโรง

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนแปลงโครงการโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบตใสำโรง

22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5

- ประกาศราคาจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5

- ประกาศราคาจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกรกละลาย หมู่ที่ 9

- ประกาศราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. สำโรง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกรกละลาย หมู่ที่ 9

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตะแบก หมู่ที่ 5

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนนหินคลุก บ้านโพนทราย หมู่ที่ 1

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนนหินคลุก บ้านโกรกละลาย หมู่ที่ 9-หมู่ที่ 3

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนนหินคลุกบ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 3-ถนน รพช.

23 สรุปผลการจัดจ้างซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2562

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2562

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2563

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2563

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2563

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2563

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2563

24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี - สรุปจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - แผนพัฒนาบุคลากรของ อบต.

26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - แผนอัตรกำลัง 3 ปี

27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๖๑

- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อนเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหาราวนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

- มารฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี - สรุปรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม - การประชาคมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร - การจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน - ผลการดำเนินงานการทุจริต 2563 รอบ 6 เดือน

41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี - รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซด์

- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต

- มาตรการป้องกันรับสินบน

- ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

- มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

43 การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: admin@tambolsamrong.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology