รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 E-servive
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การประเมิน ITA
 
คู่มือการปฏิบัติงาน(สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน)
หัวข้อดาวน์โหลด
 - คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
 -  คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: admin@tambolsamrong.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology