รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 บริการประชาชน
 
รายงานการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด
หัวข้อดาวน์โหลด
 - 1.หน้าปก
 - 2.หนังสือสั่งการ ที่ นร.
 - 3.คำสั่งแต่งตั้ง คกก.ประเมินตนเอง
 - บันทึกข้อความแบ่งการประเมิน
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: admin@tambolsamrong.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology