รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

 
 
 
นายรวม แสงผักแว่น
ประธานสภา อบต.
 
นายสลีพ นวลสำโรง
รองประธานสภา อบต.
 
นายสายันต์ มงคลสำโรง
เลขานุการสภา อบต.

 
นางชนิตา ชุ่มเกษม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
 
นายเกลี้ยง พูนสำโรง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
 
นายไปล่ สนสำโรง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
 
ร้อยตรีสำรวม นาวิกานุภาพ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
 
นางสายชล น้อยพริ้ง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
 
นายกิตติศักดิ์ ชิมสำโรง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
 
นายคูณ ประเสริฐสระน้อย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
 
นายสนอง นานรัมย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
 
นายวิโรจน์ ขอบสำโรง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
 
นายเริ่ม ชงจังหรีด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
 
นายมาโนช พุดผักแว่น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
 
นางอังชัน ปัดเกษม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
 
นายอำนวย เภากลาง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
 
นายประเสริฐ เอี่ยมสำโรง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
 
นางบังอร ผลสำโรง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
 
นายสมพงษ์ จอนเกษม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
 
นายโชคอำนวย บุษบาสระน้อย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: admin@tambolsamrong.go.th, saraban@tambolsamrong.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology