รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 E-servive
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การประเมิน ITA
 

 
กองคลัง
 
นางรพีพรรณ สุวัฒนะพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
 
นายประวิทย์ กุมผัน
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
นางสาวกัณฐรัตน์ ศรีพลกรัง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 
นางสาวนพรดา ฉิมสำโรง
คนงานทั่วไป
 
นางสาวภาวิดา ภากิ่ง
คนงานทั่วไป
 
นางสาวจิตฤดี อุ่นจางวาง
พนักงานจ้างเหมา
 
นาย สิริพงค์ อะโน
พนักงานจ้างเหมา
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: admin@tambolsamrong.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology