รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

 
 
นางรพีพรรณ สุวัฒนะพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 
นางสาวเอมอร สุริยวงศ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 
นางวิมลนันทน์ ดุษดี
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 
นางสุขพงษ์ เดชสำโรง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
นางสาวสุภาพร เอี่ยมสำโรง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
นางสาวเมธาพร จีนากูล
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวลัดดาวัลย์ เพ็ชร์สำโรง
คนงานทั่วไป
 
นางสาวม๋วย ประเสริฐสระน้อย
คนงานทั่วไป
 
นางศิริอร สุริยกุล ณ อยุธยา
คนงานทั่วไป
 
นายสำราญ ขวดสำโรง
คนงานทั่วไป
 
นางสาวศิริกานดา สุริวงค์
คนงานทั่วไป
 
นายสายัน สินพรมราช
พนักงานขับรถยนต์
 
นางสาววันวิสา ผายฉิมพลี
พนักงานจ้างเหมา
 
นายประเสริฐ แสงผักแว่น
พนักงานจ้างเหมา
 
นายโสรัตน์​ เวชสระน้อย​
พนักงานจ้างเหมา
 
นายอนุชาติ งบกระโทก
พนักงานจ้างเหมา
 
นายนรินทร์ หมายซ่อนกลาง
พนักงานจ้างเหมา
 
นายโชคชัย​ ​ เทียนสำโรง
พนักงานจ้างเหมา
 
นายวรวุฒิ นิ่มกิ่ง
พนักงานจ้างเหมา
 
นายอรรถกร หงษ์พะกิจ
พนักงานจ้างเหมา
 
นายขำ หวาดจังหรีด
พนักงานจ้างเหมา
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: admin@tambolsamrong.go.th, saraban@tambolsamrong.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology