รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

 
 
 
นายประเทือง ภักเกษม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เบอร์โทรติดต่อ. 089-7168303
 
นายหลง สวนจังหรีด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เบอร์โทรติดต่อ. 087-9007595
 
นายชูชาติ ชุ่มเกษม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เบอร์โทรติดต่อ. 087-2392616
 
นายสุเทพ งบกระโทก
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เบอร์โทรติดต่อ. 083-1256619


 
 
นางรพีพรรณ สุวัฒนะพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เบอร์โทร 062-1466891
 
นางสาวเอมอร สุริยวงศ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เบอร์โทร 089-7165926
 
นางสุขพงษ์ เดชสำโรง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เบอร์โทร 062-9906450
 
นางรพีพรรณ สุวัฒนะพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 062-1466891
 
นางสาวเอมอร สุริยวงศ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
เบอร์โทร 089-7165926
 
นายชูวิทย์ วิชญาณวรวุฒิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 061-4196363
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: admin@tambolsamrong.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology