ระเบียบและกฏหมาย
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่นพ.ศ.2542
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537
พรบ.การอำนวยความสะดวกในการอนุญาตทางราชการ
พรบ.โรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕
พรบ.สาธารณสุข ๒๕๓๕
พรบควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
พรบส่งเสริมและรักษา.คุณภาพสิ่งแวดล้อม
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1  E-mail: admin@tambolsamrong.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology