องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง รวมแสดงพลังเจตจำนงสุจริตและนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2567

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง รวมแสดงพลังเจตจำนงสุจริตและนโยบาย No Gift Policy พร้อมขับเคลื่อนการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

 

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567  องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง นำโดยนายประเทือง   ภักเกษม นายก อบต.สำโรงพร้อมด้วย นายชูชาติ ชุ่มเกษม รองนายก อบต.สำโรง นายสนอง   นานรัมย์ รองนายก อบต.สำโรง และนายบรรทม  แก้วสำโรง เลขานุการ นายก อบต.สำโรง นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงใสสะอาด 2567” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ  ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2567

 

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กรร่วมแสดงพลังเจตจำนงสุจริต และนโยบาย No Gift Policy ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และเพื่อประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่และขอแสดงเจตนารมณ์ว่าจะทำหน้าที่นำบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง  คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม


อัพเดทเมื่อ : 05-03-2024 09:43:26


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology