รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

ในกระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและส่งเสริมการสร้างกลไก

เพื่อป้องกันการทุจริตร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร ส.อบต และพันักงานเจ้าหน้าที่ อบต.สำโรง

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566

อัพเดทเมื่อ : 31-08-2023 11:38:49


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology