รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2566

การประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2566

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้จัดการประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 ในวันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา โดยมีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงซึ่งมีนายประเทือง ภักเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาฯ ร่วมกับประชุมประชาคมท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภา อบต.สำโรงทุกหมู่บ้าน,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน,ส่วนราชการ ในพื้นที่ตำบลสำโรง,ตัวแทนกลุ่ม อสม.,ตัวแทนกลุ่ม อปพร., ตัวแทนกลุ่มเกษตรอินทรีย์,ตัวแทนกลุ่มอาชีพการทำขนมข้าวแตน,ตัวแทนกลุ่มอาชีพการทำขนมนางเล็ด และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชาคมดังนี้

1. เพื่อเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรมให้ตรงตามความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลสำโรง

2. พื่อรับฟังข้อคิดเห็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น

3. เพื่อสร้างเวทีการร่วมคิดร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์

4. เพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานท้องถิ่นโดยการตรวจสอบจากภาคประชาชน
อัพเดทเมื่อ : 17-02-2023 13:57:31


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology