รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง รวมแสดงพลังเจตจำนงสุจริตและนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง รวมแสดงพลังเจตจำนงสุจริตและนโยบาย No Gift Policy 

พร้อมขับเคลื่อนการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง นำโดยนายประเทือง   ภักเกษม นายก อบต.สำโรงพร้อมด้วย นายชูชาติ ชุ่มเกษม รองนายก อบต.สำโรงนายประเสริฐ เอี่ยมสำโรง รองนายก อบต.สำโรง และนายบรรทม  แก้วสำโรง เลขานุการ นายก อบต.สำโรง นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องคค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้”ของขวัญ  ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2566 

กิจกรรมดังกล่าว จดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กรร่วมแสดงพลังเจตจำนงสุจริต และนโยบาย No Gift Policy ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตรามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และเพื่อประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่และขอแสดงเจตนารมณ์ว่าจะทำหน้าที่นำบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี กล้ายืดหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม

 

อัพเดทเมื่อ : 03-02-2023 15:22:21


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology