รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

โคงการส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะส่มของเด็ก เยาวชน และสมาชิกในครอบครัว ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลสำโรง ร่วมกับ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โคงการส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะส่มของเด็ก เยาวชน และสมาชิกในครอบครัว ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลสำโรง ร่วมกับ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

อัพเดทเมื่อ : 02-09-2016 10:08:21


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology