สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่าน "องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงมุ่งมั่นพัฒนาคนและสรรค์สร้างทีมงาน เพื่อให้บริการด้วยจิตอาสา ใช้เทคโนโลยีเพื่อความก้าวไกลและพัฒนาร่วมนำพาเป็นองค์กรพอเพียง" เป็นวิสัยทัศน์องค์กรที่ดิฉันและข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารตำบลสำโรง ร่วมกันกำหนดโดยความเห็นชอบของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เพื่อเป็นทิศทางการปฏิบัติงานและมีพันธกิจ ดังนี้

    1.องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงจะสร้างทีมงานที่มีจิตสำนึกด้านให้บริการ
    2. องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงจะนำเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาใช้เป็นเครื่องมือการบริหารงาน
    3. องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงจะสร้างองค์กรคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อเป็นองค์กรพอเพียง

    สาเหตุที่พวกเราบรรดาข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างได้กำหนดวิสัยทัศน์องค์กรโดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นความรู้คู่คุณธรรมมาปรับใช้กับหลักธรรมาภิบาล เพราะเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้และความมุ่งมั่นความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานจะทำให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง มีคุณภาพยิ่งขึ้นเพียงพอที่จะรับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขสูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริงนางรพีพรรณ  สุวัฒนะพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1  E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology