กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลสำโรงที่เคารพรักทุกท่าน สำหรับการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสำโีรงในรอบปีที่ผ่านมา ทุกคนได้ทุ่มเทการทำงานเพื่อให้พี่น้องประชาชนพึงพอใจในการบริหารงานและการให้บริการต่างๆ อีกทั้งเรายังให้ความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการบริหารงาน ซึ่งเป็นการรับทราบปัญหาและเข้าถึงความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

      ในด้านของการพัฒนาก็ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยให้สอดคล้องกับสภาพของพื้นที่และวีถีชีวิตของประชาชน การที่ท้องถิ่นตำบลสำโรงจะมีพื้นฐานชีวิตที่เข้มแข็งและมีความสงบสุขนั้น จะต้องมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง กระบวนการเรียนรู้ที่ก้าวหน้าทันสมัย คุณภาพชีวิตที่มั่นคง สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ กระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงจะมุ่งสร้างความเจริญทั้งในด้านคุณภาพชีวิต โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจสังคม การศึกษาและวัฒนธรรมของตำบล  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลสำโรงทุกคนต่อไปนายประเทือง ภักเกษม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1  E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology