รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

กิจกรรมฉีดพ่นเคมีกำจัดยุงลาย ประจำปี 2565 วันที่ 26 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมฉีดพ่นเคมีกำจัดยุงลายตาม #มาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2565
พื้นที่หมู่บ้านหนองประดู่ , โกรกละลาย
พื้นที่หมู่บ้านมะค่า , สำโรง
พื้นที่หมู่บ้านตูม , หนองตะแบก
อัพเดทเมื่อ : 06-07-2022 09:37:51


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology