รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการเจ้าหน้าที่ และตัวแทนภาคประชาชน 10 หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์…
1.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ
2. สร้างกลไกความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารท้องถิ่น
ทั้งนี้ อบต.สำโรง ได้รับเกียรติจาก
นายอาทิตย์ พุทธศักดิ์แสง ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ตลอดโครงการ
“สุจริต คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และตรวจสอบได้”
อัพเดทเมื่อ : 27-06-2022 14:07:18


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology