รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2565

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม อบต.สำโรง
โดย อบต.สำโรง ได้รับเกียรติจาก นายสัญญา แก่นจำปา จากสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “คุณธรรมจริยธรรมกับการป้องกันการทุจริตและการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน”
และ นางรพีพรรณ สุวัฒนะพันธ์ ปลัด อบต.สำโรง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภา อบต. และ ข้าราชการพนักงาน"
วัตถุประสงค์ >> เพื่อให้คณะผู้บริหาร ส.อบต. และพนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบต.สำโรง มีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติในการสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งสามารถดำเนินงานป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อัพเดทเมื่อ : 15-06-2022 09:38:06


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology