รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.พยัคฆภูมิพิสัย   จ.มหาสารคาม

วันที่ 6  กันยายน 2562    

ในเรื่องหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

อัพเดทเมื่อ : 06-09-2019 13:49:42


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology