รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว อ.เมือง จ.อุดรธานี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว อ.เมือง  จ.อุดรธานี

วันที่ 2  กันยายน 2562           

   ในเรื่องหลักธรรมภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

อัพเดทเมื่อ : 02-09-2019 13:28:12


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology