รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปี 2559

โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปี 2559

ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2559

ณ บ้านดินวังน้ำเขียว ต.วังน้ำเขียว จ.นครรชสีมา  

อัพเดทเมื่อ : 12-10-2016 09:06:53


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology