รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

การประชุมเตรียมรับสถานการณ์ระบาดของโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ

การประชุมเตรียมรับสถานการณ์ระบาดของโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ

โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่าง อำเภอปักธงชัย / องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง/สถานศึกษา/รพ.สต.ขุนละคร/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ส.อบต./อสม.กองทุน สปสช. อบต.สำโรง

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมการบริหารส่วนตำบลสำโรง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

อัพเดทเมื่อ : 04-07-2016 14:33:57


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology