รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลด่านคล้า อ.โนนสูง   จ.นครราชสีมา

วันที่ 13  กันยายน 2562    

ในเรื่องหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

อัพเดทเมื่อ : 13-09-2019 14:13:22


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology